Ngự Hồn Ma Hạp Mimic Soul Onmyoji

Ngự Hồn Ma Hạp Mimic Soul Onmyoji Name Ma Hạp, Mimic, 魍魎之匣 Type Kháng / Resistance Set 2 +15%...

Read More