Ngự Hồn Tranh Scarlet Soul Onmyoji

Ngự Hồn Tranh Scarlet Soul Onmyoji Name Tranh, Scarlet, 狰 Type Tấn Công / Attack Set 2 +15% Tấn...

Read More