Revived Witch Tier List Database – All Characters Ranked

Revived Witch là game mobile của NPH Yostar, chơi trên nền tảng Android & iOS. Trong hướng dẫn Revived Witch tier list bên dưới, Game Việt sẽ giới thiệu thứ tự các tier của tất cả các nhân vật có trong phiên bản English Global của Revived Witch. Bạn có thể nhận được một nhân vật top-tier khi bắt đầu chơi bằng cách sử dụng Revived Witch Codes.

 

Rank Characters
S Ella, Celanya, Tuonel, Amanami, Ushpia, Mayahuel, Afallen, Mineer
A Yui, Akasha, Cynetia, Caledonia, Lilia, Goorveig, La Crima, Arcana
B Inn & Lou, Luan, Flora, Nom, Pakane, Tama
C Octavia, Fey, Hilda, Shuffle, Nocturna, Elis, Nemesi, Avail, Cetess, Yurugu, Eulalia, Primula, Mortimer, Ruda, Croche, Yothaya, Viola, Anemone, Cuspidata, Czerni, Mikoto

 

Tất cả các characters trong Revived Witch đều sở hữu những kỹ năng độc đáo và thuộc một trong sáu lớp: Destroyer, Mage, Guardian, Healer, Compeller và Assassin.

phim-thuyet-minh-haychill
 • Các characters thuộc lớp Destroyer / Assassin / Mage là DMG dealers.
 • Characters thuộc lớp Guardian là tank / tuyến trên.
 • Characters thuộc lớp Healer / Compeller phụ trách việc hồi máu và hỗ trợ đồng đội bằng skill hỗ trợ.

Revived Witch Tier List: Destroyer Characters

Ranking Revived Witch Tier List: Tier 0(Best)> Tier 1(Good)> Tier 2(Decent)> Tier 3(Average)

 • Ella – Tier 0 – UR
 • Yui – Tier 1 – SSR
 • Kyphon – Tier 2 – SSR
 • Octavia – Tier 3 – SR
 • Hilda – Tier 3 – SR
 • Fey – Tier 3 – R

Revived-Witch-tier-list-destroyers-gameviet.mobi_

Rank Characters
S Ella
A Yui
B Kyphon
C Octavia, Fey, Hilda

 

Ella – Tier 0 – UR

Revived-Witch-Tier-List-Ella-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 0
 • Grade: UR
 • Skills: AoE DMG, Reduces DEF of enemies

 

Yui – Tier 1 – SSR

Revived-Witch-Tier-List-Yui-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 1
 • Grade: SSR
 • Skills: Single Target PHY DMG

 

Kyphon – Tier 2 – SSR

Revived-Witch-Tier-List-Kyphon-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 2
 • Grade: SSR
 • Skills: AoE, Single Target DMG

 

Octavia – Tier 3 – SR

Revived-Witch-Tier-List-Octavia-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 3
 • Grade: SR
 • Skills: AoE, Single Target, Stun

 

Hilda – Tier 3 – SR

Revived-Witch-Tier-List-Hilda-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 3
 • Grade: SR
 • Skills: AoE

Revived Witch Tier List: Assassin Characters

Ranking Revived Witch Tier List: Tier 0(Best)> Tier 1(Good)> Tier 2(Decent)> Tier 3(Average)

 • Celanya – Tier 0 UR
 • Akasha – Tier 1 – UR
 • Inn & Lou – Tier 2 – SSR
 • Nocturna – Tier 3 – SSR
 • Elis – Tier 3 – SR
 • Shuffle – Tier 3 – SSR
 • Nemesi – Tier 3 – SR

Revived-Witch-tier-list-assassins-gameviet.mobi_

Rank Characters
S Celanya
A Akasha
B Inn & Lou
C Shuffle, Nocturna, Elis, Nemesi

 

Akasha – Tier 1 – UR

Revived-Witch-Tier-List-Akasha-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 0
 • Grade: UR
 • Skills: Single Target DMG

 

Inn & Lou – Tier 2 – SSR

Revived-Witch-Tier-List-Inn-Lou-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 2
 • Grade: SSR
 • Skills: Single Target DMG

 

Shuffle – Tier 3 – SSR

Revived-Witch-Tier-List-Shuffle-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 3
 • Grade: SSR
 • Skills: Single Target DMG

 

Nocturna – Tier 3 – SSR

Revived-Witch-Tier-List-Nocturna-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 3
 • Grade: SSR
 • Skills: AoE DMG

 

Elis – Tier 3 – SR

Revived-Witch-Tier-List-Elis-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 3
 • Grade: SR
 • Skills: AoE DMG

 

Nemesi – Tier 3 – SR

Revived-Witch-Tier-List-Nemesi-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 3
 • Grade: SR
 • Skills: Single Target DMG

Revived Witch Tier List: Mage Characters

Ranking Revived Witch Tier List: Tier 0(Best)> Tier 1(Good)> Tier 2(Decent)> Tier 3(Average). Xem thêm Code Revived Witch Mới Nhất 2021.

 • Mineer – Tier 0 – UR
 • Mayahuel – Tier 0 – SSR
 • Ushpia – Tier 0 – SSR
 • Lilia – Tier 1 – EX
 • Pakane – Tier 2 – SR
 • Viola – Tier 3 – SR
 • Anemone – Tier 3 – SSR
 • Cuspidata – Tier 3 – R

Revived-Witch-tier-list-mages-gameviet.mobi_-1

Rank Characters
S Ushpia, Mayahuel, Mineer
A Lilia
B Pakane
C Viola, Anemone, Cuspidata

 

Mineer – Tier 0 – UR

Revived-Witch-Tier-List-Mineer-gameviet.mobi_

 • Tier List Guide: Tier 0
 • Grade: UR
 • Skills: Single target magic DMG

 

Mayahuel – Tier 0 – SSR

Revived-Witch-Tier-List-Mayahuel-gameviet.mobi_

 • Tier List Guide: Tier 0
 • Grade: SSR
 • Skills: AoE Magic DMG, heals allies

 

Ushpia – Tier 0 – SSR

Revived-Witch-Tier-List-Ushpia-gameviet.mobi_

 • Tier List Guide: Tier 0
 • Grade: SSR
 • Skills: AoE Magic DMG, Stun enemy

 

Anemone – Tier 3 – SSR

Revived-Witch-Tier-List-Anemone-gameviet.mobi_

 • Tier List Guide: Tier 3
 • Grade: SSR
 • Skills: AoE Magic DMG

 

Pakane – Tier 2 – SR

Revived-Witch-Tier-List-Pakane-gameviet.mobi_

 • Tier List Guide: Tier 2
 • Grade: SR
 • Skills: AoE Magic DMG

 

Viola – Tier 3 – SR

Revived-Witch-Tier-List-Viola-gameviet.mobi_

 • Tier List Guide: Tier 3
 • Grade: SR
 • Skills: AoE Magic DMG, Reduces allies’ DMG takenRevived Witch Tier List: Healer Characters

Ranking Revived Witch Tier List: Tier 0(Best)> Tier 1(Good)> Tier 2(Decent)> Tier 3(Average)

 • Tuonel – Tier 0 – UR
 • Cynetia – Tier 1 – SSR
 • Flora – Tier 2 – UR
 • Norn – Tier 2 – SSR
 • Yothaya – Tier 3 – SR
 • Croche – Tier 3 – SR
 • Ruda – Tier 3 – SR
 • Mortimer – Tier 3 – SR
 • Eulalia – Tier 3 – R
 • Primula – Tier 3 – R

Revived-Witch-tier-list-healers-gameviet.mobi_-1

Rank Characters
S Tuonel
A Cynetia
B Flora, Nom
C Eulalia, Primula, Mortimer, Ruda, Croche, Yothaya

 

Tuonel – Tier 0 – UR

Revived-Witch-Tier-List-Tuonel-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 0
 • Grade: UR
 • Skills: AoE Healing, Increases Dolls’ ATK

 

Cynetia – Tier 1 – SSR

Revived-Witch-Tier-List-Cynetia-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 1
 • Grade: SSR
 • Skills: Single ally healing, AoE Healing

 

Flora – Tier 2 – UR

Revived-Witch-Tier-List-Flora-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 2
 • Grade: UR
 • Skills: Increases ATK/DEF/Magic DEF of all allies, AoE Healing, Reduces all allies’ DMG takenNorn – Tier 2 – SSR

Revived-Witch-Tier-List-Norn-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 2
 • Grade: SSR
 • Skills: AoE Healing, Reduces allies’ DMG taken

 

Yothaya – Tier 3 – SR

Revived-Witch-Tier-List-Yothaya-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 3
 • Grade: SR
 • Skills: AoE Healing, Front ally healing, reduces DMG taken

 

Croche – Tier 3 – SR

Revived-Witch-Tier-List-Croche-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 3
 • Grade: SR
 • Skills: Dispels debuffs from allies, heal an ally

 

Ruda – Tier 3 – SR

Revived-Witch-Tier-List-Ruda-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 3
 • Grade: SR
 • Skills: AoE Healing, AoE Magic DMG

 

Mortimer – Tier 3 – SR

Revived-Witch-Tier-List-Mortimer-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 3
 • Grade: SR
 • Skills: Single ally healing, increases doll’s ATK, reduces the DMG on doll

Revived Witch Tier List: Compeller Characters

Ranking Revived Witch Tier List: Tier 0(Best)> Tier 1(Good)> Tier 1.5(Good ~ Decent) Tier 2(Decent)> Tier 3(Average)

 • Amanami – Tier 0 – UR
 • Goorveig – Tier 1 – SSR
 • La Crima – Tier 1 – SSR
 • Arcana – Tier 1 – SSR
 • Tama – Tier 2 – SSR
 • Czerni – Tier 2 – SR
 • Mikoto – Tier 3 – SR

Revived-Witch-tier-list-compellers-gameviet.mobi_

Rank Characters
S Amanami
A Goorveig, La Crima, Arcana
B Tama
C Czerni, Mikoto

 

Amanami – Tier 0 – UR

Revived-Witch-Tier-List-Amanami-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 0
 • Grade: UR
 • Skills: AoE Healing, AoE DMG, Increases allies’ DMG

 

Goorveig – Tier 1 – SSR

Revived-Witch-Tier-List-Goorveig-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 1
 • Grade: SSR
 • Skills: AoE Magic DMG, Healing

 

La Crima – Tier 1 – SSR

Revived-Witch-Tier-List-La-Crima-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 1
 • Grade: SSR
 • Skills: AoE Magic DMG, Stun

 

Arcana – Tier 1 – SSR

Revived-Witch-Tier-List-Arcana-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 1
 • Grade: SSR
 • Skills: AoE Healing

 

Tama – Tier 2 – SSR

Revived-Witch-Tier-List-Tama-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 2
 • Grade: SSR
 • Skills: AoE Healing, Front Row Ally Healing

 

Mikoto – Tier 3 – SR

Revived-Witch-Tier-List-Mikoto-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 3
 • Grade: SR
 • Skills: AoE Healing, Magic DMG

 

Czerni – Tier 3 – SR

Revived-Witch-Tier-List-Czerni-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 3
 • Grade: SR
 • Skills: AoE HealingRevived Witch Tier List: Guardian Characters

Ranking Revived Witch Tier List: Tier 0(Best)> Tier 1(Good)> Tier 2(Decent)> Tier 3(Average)> Tier 4(Below Average)

 • Afallen – Tier 0 – UR
 • Caledonia – Tier 1 – UR
 • Luan – Tier 2 – SSR
 • Cetess – Tier 3 – SR
 • Yurugu – Tier 3 – SR
 • Avil – Tier 3 – R

Revived-Witch-tier-list-Guardians-gameviet.mobi_

Rank Characters
S Afallen
A Caledonia
B Luan
C Avail, Cetess, Yurugu

 

Afallen – Tier 0 – UR

Revived-Witch-Tier-List-Afallen-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 0
 • Grade: UR
 • Skills: Generates shield to protect allies, AoE DMG, disples enemies; buffs, reduces enemies’ magic DEF

 

Caledonia – Tier 1 – UR

Revived-Witch-Tier-List-Caledonia-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 1
 • Grade: UR
 • Skills: AoE Healing, DMG

 

Luan – Tier 2 – SSR

Revived-Witch-Tier-List-Luan-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 2
 • Grade: SSR
 • Skills: Support allies by redirecting DMG, AoE DMG, Dispels enemies’ buffs

 

Cetess – Tier 3 – SR

Revived-Witch-Tier-List-Cetess-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 3
 • Grade: SR
 • Skills: Single Target DMG, generates shield, AoE, Stun

 

Yurugu – Tier 3 – SR

Revived-Witch-Tier-List-Yurugu-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 3
 • Grade: SR
 • Skills: Protect allies by generating shield, AoE Magic DMG

 

Avil – Tier 3 – R

Revived-Witch-Tier-List-Avil-gameviet.mobi_

 • Tier List Rank: Tier 3
 • Grade: R
 • Skills: Support allies by redirecting DMG, AoE, Stun

4.9/5 - (57 votes)