Chi Tiết Kỹ Năng SSR Ungaikyo Vân Ngoại Kính Onmyoji

Trailer Giới Thiệu SSR Ungaikyo Onmyoji | SSR Vân Ngoại Kính | SSR 云外镜

Vân Ngoại Kính có 2 bản thể, phân thành 2 trạng thái Âm Dương được ngăn cách bởi tấm gương. Vì vậy nó sẽ thay đổi cả bộ kỹ năng tương ứng với 2 dạng này.

Stats: ATK 3028 (S), HP 8317 (D), DEF 498 (S), SPD 109 (A), CRIT 10% (S)

 

phim-thuyet-minh-haychill

Bộ Kỹ Năng SSR Ungaikyo

Skill1: Lạc Ảnh

 

Skill-SSR-Ungaikyo-Van-Ngoai-Kinh-Onmyoji-Gameviet.mobi-1

Lạc Ảnh

Tấn công mục tiêu kẻ thù bằng sức mạnh của hỗn mang, gây sát thương bằng 100% công kích. Khi ở trạng thái Dương, kỹ năng được thay thế thành Huyền Vô. Cấp độ phụ thuộc cấp độ của Lạc Ảnh.

Lv2 – Sát thương tăng lên 105%
Lv3 – Sát thương tăng lên 110%
Lv4 – Sát thương tăng lên 115%
Lv5 – Sát thương tăng lên 125%

 

Skill-SSR-Ungaikyo-Van-Ngoai-Kinh-Onmyoji-Gameviet.mobi-2

Huyền Vô

Dùng thần lực công kích mục tiêu kẻ thù, gây sát thương bằng 200% phòng ngự. Và buff tăng 20% thanh hành động cho đồng đội ở đầu thanh hành động.

Lev2 – Sát thương tăng lên 240%
Lev3 – Sát thương tăng lên 280%
Lev4 – Sát thương tăng lên 320%
Lev5 – Sát thương tăng lên 360%

_
English

Skill1 [Falling Shadow] (0 orb): basic attack one target, dealing damage equal to 100% of his ATK. When in [Yang] state, this skill is replaced by the skill [Desireless] with the same skill level as [Falling Shadow].

Level2: 105%

Level3: 110%

Level4: 115%

Level5: 125%

Nothingness (0 orb): basic attack one target, dealing damage equal to 200% of his DEF, and increase the move bar of the ally at the top of the move bar by 20%.

Lv.2: 240%

Lv.3: 280%

Lv.4: 320%

Lv.5: 360%

 

Skill2: Đấu Chuyển

Skill-SSR-Ungaikyo-Van-Ngoai-Kinh-Onmyoji-Gameviet.mobi-3

Đấu chuyển

Vân Ngoại Kính ở trong Kính Trung Thế Giới, được cách ly với nhau và có thể chuyển đổi giữa trạng thái Âm/Dương. Giá trị sinh mệnh của trạng thái Âm/Dương bổ sung cho nhau, ban đầu chia đôi.

Skill-SSR-Ungaikyo-Van-Ngoai-Kinh-Onmyoji-Gameviet.mobi-4

Thi Phóng

Chuyển sang trạng thái Dương, chuyển sang giá trị sinh mệnh của trạng thái Dương, tăng cho bản thân 100 điểm tốc độ, duy trì một lượt. Mỗi lần thi triển kỹ năng sau đó tiêu hao Quỷ Hoả +2 vĩnh viễn. Khi ở trạng thái Dương, kỹ năng được thay thế thành Chiêu Hồi.

Chiêu Hồi

Thi Phóng Chuyển sang trạng thái Âm, chuyển sang giá trị sinh mệnh của trạng thái Âm, tăng cho bản thân 100 điểm tốc độ, duy trì một lượt. Mỗi lần thi triển kỹ năng sau đó tiêu hao Quỷ Hoả +2 vĩnh viễn.

Kính Trung Thế Giới

Hiệu ứng hồi máu không có tác dụng với SSR Ungaikyo, nhưng sẽ chuyển hóa 50% giá trị hồi máu thành buff khiên trong 2 lượt.

Âm/Dương

Âm/Dương là hai trạng thái của Vân Ngoại Kính. Trạng thái Âm tăng phòng thủ cơ bản bằng 200% chỉ số công kích, trạng thái dương gia tăng công kích cơ bản bằng 10% chỉ số phòng ngự.

Giá trị sinh mệnh của trạng thái Âm/Dương bổ sung cho nhau. Gây sát thương lên sinh mệnh trạng thái Âm sẽ làm giảm sinh mênh của trạng thái Âm và tăng sinh mệnh của trạng thái Dương, và ngược lại, khởi đầu giá trị sinh mệnh chia đôi.

Khởi đầu trận chiến, nếu SSR Ungaikyo có công kích cơ bản lớn hơn 500% so với phòng thủ cơ bản thì sẽ tiến vào trạng thái Âm, nếu không thì sẽ vào trạng thái Dương.

_
English
Skill2 Turn (闘転) (0 orb): Ungaikyou is isolated in the Mirror World and can switch between the Yin/Yang states. The HP of these states is interchangeable, and each state starts battle with 50% HP.

Awakened
Ungaikyou automatically gains a Mirror Shield at the start of battle.
Upon Usage
Ungaikyou enters the Yang state, the HP bar is flipped, they gain a Mirror Shield and their speed is increased by 100 for 1 turn. Each subsequent use of this skill permanently increases the onibi cost by 2.
Mirror World
Ungaikyo cannot be healed, but will convert 50% of the healing into shield that lasts two turns.
Yin/Yang
Yin/Yang are unique states to Ungaikyou. Yin state increases attack by 200% of their initial defence, and Yang state increases defence by 10% of their initial attack. The HP of these states is interchangeable. If Ungaikyou receives damage while in the Yin state, Yin state’s HP will decrease while Yang state’s HP will increase and vice versa. Each state starts battle with 50% HP.
At the start of the battle, if Ungaikyou’s initial attack is more than 500% of their initial defence, they will enter the Yin state; otherwise, they will start with the Yang state.

Return (昭回) 

Upon Usage
Ungaikyou enters the Yin state, the HP bar is flipped and their speed is increased by 100 for 1 turn. Each subsequent use of this skill permanently increases the onibi cost by 2.

 

Skill3: Vân Ngạn Tịnh Không

Skill-SSR-Ungaikyo-Van-Ngoai-Kinh-Onmyoji-Gameviet.mobi-5

Vân Ngạn Tịnh Không

Thanh tẩy thế gian ô uế, gây sát thương toàn bộ kẻ địch bằng 131% công kích. Sau đó Hắc Liên tấn công mục tiêu kẻ thù, gây sát thương bằng 131% công kích, có 100% tỉ lệ cơ bản gây Kính Nộ cho mục tiêu. Khi ở trạng thái Dương, kỹ năng được thay thế thành Khổ Hải Phù Sinh. Cấp độ phụ thuộc cấp độ của Vân Ngạn Tịnh Không.

Lv2 – Sát thương quần thể và Hắc Liên tăng lên 138%
Lv3 – Sát thương quần thể và Hắc Liên tăng lên 144%
Lv4 – Sát thương quần thể và Hắc Liên ăng lên 151%
Lv5 – Mỗi 30% sinh mệnh của trạng thái Âm mất đi thì thêm 1 lần sát thương từ Hắc Liên.

 

Skill-SSR-Ungaikyo-Van-Ngoai-Kinh-Onmyoji-Gameviet.mobi-6

Khổ Hải Phù Sinh

Khi ở trạng thái Dương (chiêu thức thiên hỗ trợ ở dạng Dương), Vân Ngoại Kính tự động nhận Kính Hựu. Ở cấp độ 2 sẽ có tương tác: Kính Hựu sẽ “khôi phục” máu cho đồng đội bằng 480% chỉ số thủ.

Thi Phóng

Cho 1 đồng minh nhận Kính Hựu, tối đa 2 đồng minh có thể nhận Kính Hựu. Tăng cho toàn thể đồng minh 20% thanh hành động. Khi chuyển sang trạng thái Âm, thì xoá toàn bộ Kính Hựu.

Level2 – Hiệu quả trị liệu của Kính Hựu tăng lên 360% phòng ngự.
Level3 – Số Debuff xua tan của Kính Hựu tăng lên 2
Level4 – Hiệu quả tăng thanh hành động của Kính Hựu tăng 20%
Level5 – Mỗi 30% sinh mệnh của trạng thái Dương mất đi thì tiêu hao Quỷ Hoả giảm đi 1.

Kính Nộ

(Debuff, Trạng thái) Khi mục tiêu nhận được Buff thì sẽ tiêu hao Kính Nộ thay vì nhận Buff.

Kính Hựu

(Buff, Trạng thái) Khi nhận Debuff hoặc hiệu ứng khống chế thì lập tức xua tan, đồng thời tăng cho bản thân 10% thanh hành động. Hiệu ứng xua tan kích hoạt tối đa 1 lần mỗi lượt và khi kích hoạt thì ưu tiên đơn vị có máu thấp nhất hiện tại. Khi kích hoạt sẽ khôi phục máu cho đồng đội thấp máu nhất bằng 240% chỉ số phòng thủ của Vân Ngoại Kính. Khôi phục không chịu ảnh hưởng của debuff giảm hồi máu cũng như không bạo kích thăng hoa.

Khi mất đi Kính Hựu thì sẽ nhận được Kính Thuẫn.

 Kính Thuẫn

(Buff, Trạng thái) Nhận được khiên có thể hấp thụ sát thương bằng 680% chỉ số thủ của Ungaikyo. Không thể xua tan, tồn tại trong 2 lượt.

_
English
Skill3 Clear Skies:

AoE attack equal to 131% of his ATK, follows by a single target attack equal to 131% of his ATK. There is 100% Base Chance of inflicting [Mirror’s Wrath] on all enemies, lasts until the end of the battle. When in [Yang] state, this skill is replaced by the skill [Floating Sea] with the same skill level as [Cloud Clearance].

[Mirror’s Wrath]: the next time the target gains a dispelable buff, consume this mark and remove the buff.

Level2: 135%

Level3: 139%

Level4: 145%

Level5: For each 30% HP that [Yin] loses, he gains an additional single target attack for [Cloud Clearance].

Floating Sea:

(Passive) Gain mirror shield when in [Yang] state. When this skill is triggered, grant [Mirror’s Blessing] to 1 ally, lasts until the end of the battle, and up to 2 allies can have [Mirror’s Blessing]. Also, increase the move bar of all allies by 20%. [Mirror’s Blessing] is removed when Ungaikyo changes to [Yin] state.

[Mirror’s Blessing]: the next time the target gains a dispelable debuff or control effect, consume this mark and dispel the debuff or control effect, and increase the target’s move bar by 10%. This effect only triggers once per turn. Also, when this effect is triggered, Ungaikyo recovers HP for the ally with the lowest health by 180% 240% of his DEF. When a target loses [Mirror’s Blessing], it gains [Mirror Shield].

[Mirror Shield]: absorb damage equal to 25% of Ungaikyo’s max HP 680% of Ungaikyo’s DEF, lasts for 2 turns. This shield cannot be dispelled.

Lev2: increase the healing by [Mirror’s Blessing] to 360% 480% of his DEF.

Lev3: [Mirror’s Blessing] can dispel up to 2 debuff and control effect.

Lev4: [Mirror’s Blessing] increases the move bar by 20% when its effect is triggered.

Lev5: For each 30% HP that [Yang] loses, reduce the orb cost of this skill by 1.

 

SSR-Ungaikyo-Van-Ngoai-Kinh-Onmyoji-gameviet.mobi-013

Phân tích skill SSR Ungaikyo:

Để cho dễ hiểu thì mỗi Skill đều có 2 dạng tuỳ theo trạng thái Âm hay Dương. Tương tự như dạng Công/Thủ của anh 9 vậy. SSR Ungaikyo auto vào trận ở trạng thái Âm và mang đi PVE Ungaikyo sẽ deal 151% damage AOE và 1 hit đơn thể 151%. Thêm nữa nếu mất máu chỉ còn 10% thì sẽ thành 4 hit đơn 604%. Mang phá thế hay cuồng cốt cho Ungaikyo đi boss thì bá đạo khỏi bàn nha anh em. Hoặc build team cùng Tửu SP đi rắn 11 hay rắn real phê phải biết.

 

Xem Thêm:

5/5 - (13 votes)